Vedtekter


Vedtatt på Hellerud 6.8.88 med endringer vedtatt 28.4.90 , 21.04.02 , 14.4.2013 og 10.3.2021

§ 1. Formål og virkefelt

Norsk hjorteavlsforening, (NHF), er en faglig landsomfattende organisasjon for alle som driver avl/produksjon av hjortedyr. Foreningen skal fremme og koordinere offentlige og private tiltak som kan utvikle hjorteavl til en lønnsom næring. NHF er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 999 204 635.

§ 2. Medlemskap

a) Som medlemmer kan opptas alle som driver oppdrett eller er interessert i avl/produksjon av hjortedyr. Det er 2 kategorier medlemskap: Fullt medlemskap gjelder for dem som har hegn med hjortedyr. Støttemedlemskap gjelder for dem som vurderer å starte med oppdrett og andre spesielt interesserte. Medlemskap kan tegnes for oppdrettet som sådan, slik at det er tilstrekkelig med ett medlemskap pr. driftsenhet. Personer tilknyttet oppdrett som er medlem kan ta kurs m.v. i regi av foreningen.

b) Søknad om medlemskap skal sendes skriftlig til styret eller sekretariatet.

c) Sletting av medlemsregisteret skjer ved manglende betaling 30 dager etter 2. gangs varsel.

§ 3. Plikter mot organisasjonen (NHF)

Medlemmene i NHF´s forening skal:

a) Respektere og følge alle vedtak som fattes innen NHF i samsvar med lagets formål og vedtekter.

b) Arbeide for å fremme de saker NHF arbeider med.

§ 4. Medlemskontingent

Medlemmene i NHF´s forening skal betale kontingent etter nærmere vedtak i årsmøtet.

§ 5. Årsmøte

a) Den høyeste myndighet er årsmøtet.

b) Ordinært årsmøte skal holdes en gang årlig og – så vidt mulig – veksle mellom de for-skjellige landsdeler der laget har medlemmer. Møtet skal avvikles innen utgangen av april.

c) Rett til å delta på årsmøtet har alle lagets medlemmer som har betalt kontingent. Bare fullt medlemskap gir stemmerett i årsmøtesaker.

d) Lagets funksjonærer og spesielt innbudte gjester kan delta i årsmøtet uten stemmerett.

e) Når ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treffer årsmøtet sine avgjørelser ved flertallsvedtak. Ved stemmelikhet holdes ny votering. Er det fortsatt likhet foretas loddtrekning. Ved valg skal det holdes skriftlig votering dersom noen krever det.

f) Særs viktige saker kan avgjøres ved uravstemning.

g) Årsmøtet skal:

1. Velge ordstyrer og sekretær for årsmøtet.

2. Velge to representanter til sammen med ordstyreren å underskrive protokollen.

3. Behandle NHF´s årsmelding og regnskap samt revisors melding. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i disse saker.

4. Behandle styrets budsjettforslag for kommende regnskapsår.

5. Velge leder og 4 andre medlemmer til styret, med 2 varamenn. Leder velges for 1 år. De andre velges for to år.

6. Velge revisor.

7. Velge valgkomite.

8. Fastsette kontingenten for det kommende år.

9. Drøfte saker som skal legges fram.

h) Saker som skal behandles av årsmøtet må være kommet inn til styret innen 2 uker før årsmøtet. Ved ekstraordinært årsmøte fastsetter styret tidsfrister for innlevering av saker som skal behandles.

i) Styret ved leder skal minst 3 uker før ekstraordinært årsmøte ha sendt ut varsel til landets medlemmer vedlagt saksliste for møte og de nødvendige dokumenter.

j) Ekstaordinært årsmøte skal holdes etter vedtak i styret eller når minst halvparten av lagets medlemmer krever det. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte behandler de saker som legges fram. Saksliste med dokumenter skal være sendt medlemmene før møtet.

§ 6. Styret

a) NHF´s virksomhet ledes av styret i samsvar med lagets vedtekter som årsmøtet gjør.

b) Styret er sammensatt av 5 medlemmer valgt på årsmøtet.

c) Styret trer sammen når leder bestemmer det eller når minst halvparten av styrets medlemmer forlanger det.

d) Styret er vedtaksdyktig om minst tre ordinære medlemmer er til stede. Styrets vedtak fattes ved alminnelig flertall blant deltakerne. Ved stemmelikhet har styreleder, eventuelt nestleder i dennes fravær, dobbeltstemme.

e) Styret skal:

1. Lede lagets virksomhet og forvalte lagets midler i overensstemmelse med vedtektene og årsmøtets vedtak.

2. Velge et styremedlem til nestformann.

3. Velge kasserer og sekretær.

4. Forberede de saker som legges fram for årsmøtet.

5. Organisere et sekretariat og tilsette og avsette eventuelt personale.

6. Styret skal sørge for at NHF har en hensiktsmessig hjemmeside

7. Styret skal sørge for at NHF-nytt kommer ut med inn til 4 nummer pr år.

f) Styret er ansvarlig overfor årsmøtet for sin virksomhet og forvaltning av lagets midler.

g) NHF forpliktes ved underskrift av leder og ett av styrets medlemmer sammen.

h) Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

§ 7. Eksklusjon

Medlemmer som bryter lagets vedtekter, handler illojalt eller på noen annen måte opptrer i strid med NHF´s formål, kan av styret utelukkes fra laget.

Styrets avgjørelse kan ankes i årsmøtet.

§ 8. Vedtektsendring

Endring i vedtektene kan besluttes i ordinært eller ekstraordinært årsmøte med to tredjedels stemmeflertall. Det må angis i innkallingen hva forslaget til endring går ut på.

§ 9. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av laget kan gjøres på ordinært årsmøte.

Til gyldig vedtak kreves at to tredjedeler av medlemmene er til stede og at minst to tredjedeler av de frammøtte stemmer for. Møter det ikke så mange, avgjøres saken i ekstraordinært årsmøte som kan sammenkalles med mindre enn en måneds frist. Oppløsning kan da besluttes med to tredjedels stemmeflertall uansett frammøte.

Møtet velger et avviklingsstyre og treffer beslutning om anvendelse av mulig gjenværende formue.

§ 10. Godtgjøring for styremedlemmer og varamedlemmer

a) Hel dags møter godtgjøres med kr 1000. Dette gjelder styremøter og andre oppdrag for styret som er godkjent av leder. Halvdagsmøter godtgjøres med 500 kr

b) Kjøregodtgjørelse utbetales etter statens satser der offentlig kommunikasjon er uhensiktsmessig. Bompenger/ferje/parkering dekkes etter faktiske utgifter.

c) Fly og tog billetter godtgjøres etter faktiske utgifter

d) Nødvendig overnatting godtgjøres etter faktiske utgifter

e) Det utbetales ikke diett godtgjøring etter satser, men nødvendig forpleining godtgjøres etter faktiske utgifter. Egne regler for årsmøtet.

f) Det utbetales ikke generell godtgjørelse for telefon, internett eller andre hjelpemidler som pc, skrivere etc.

g) Årsmøte: Deltakelse på årsmøte/fagseminar godtgjøres med 1 heldagsgodtgjørelse, dette gjelder for styret og valgkomiteen.

h) Valgkomiteen skal innstille til godtgjørelse til styret, (kasserer, sekretær og leder) for foregående år. Godtgjørelsen godkjennes av årsmøtet.

i) utgifter/godtgjørelse som medlemmer skal ha dekket må sendes foreningens kasserer senest innen fire uker fra hendelsen/oppdraget, og uansett innen samme kalenderår. I motsatt fall bortfaller retten til godtgjøring/utgiftsdekning.

§ 11 Medlemskap andre organisasjoner

a) Styret vurderer til enhver tid om det er hensiktsmessig med medlemskap i andre organisasjoner. Innmelding og eventuell utmelding må godkjennes av årsmøtet.

 

Revidert 10.4.2021 – Årsmøtet via Teams